معرفی دوره ی طرح درس نویسی کاربردی در 10 گام

دوره ای منحصر فرد و ضروری برای ورود به دنیای معلمی
0%

مدرس دوره: دکتر امید ونداد
عضو هیأت علمی دانشگاه

معرفی دوره ی طرح درس نویسی کاربردی در 10 گام

دوره ای منحصر فرد و ضروری برای ورود به دنیای معلمی
0%

مدرس دوره: دکتر امید ونداد
عضو هیأت علمی دانشگاه

طرح درس نویسی
طرح درس نویسی