15 تکنیک برای انجام ارزشیابی تکوینی در کلاس درس

ارزشیابی تکوینی
ارزشیای تکوینی نقش بسیار مهمی در تدریس دارد
 • 1- کارت فهرست خلاصه ها: یک کارت مشخص و شاخص درست کنید و آن را به دانش آموزان بدهید تا هر دو طرف آن را بنویسند. یک طرف آن آنچه را یاد گرفته اند و طرف دیگر آنچه را نفهمیده اند.
 • 2- بررسی کج فهمی ها و باور های غلط: به دانش آموزان یک مطلب نادرست در مورد موضوع مطرح در کلاس بدهید و از آنها بپرسید که آیا موافق هستند یا خیر و چرا؟
 • 3- کنفرانس دادن دانش آموزان: یک به یک با دانش آموزان گفت و گو کنید تا سطح درک و فهم آنها را مشخص کنید.
 • 4- چک کردن پوشه کار(پورت فولیو) پوشه کار دانش آموزان را بررسی و بازبینی کنید. زیرا این پوشه ها مجموعه ای از کار های مهم دانش آموز هستند و به صورت هدفمند پیشرفت های آنها را نشان می دهد.

5-  آزمونک(کوییز): اندازه گیری دانش دانش آموزان بر اساس عناوین خاص ، موضوعات ، مفاهیم  و مهارت ها

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی تکوینی در طرح درس و تدریس

 

 • 6- چهار گوشه ایستادن: برای تقویت گفت و گوی دانش آموزان ، آنها را بر اساس باور ها ، برداشت ها  و میزان فهمشان در چهار گوشه کلاس قرار دهید، سپس آنها را تشویق کنید تا دلایل خود را را به صورت گروهی  مورد بحث قرار دهند.
 • 7- تکنیک 3 دقیقه مکث: به دانش آموزان فرصتی برای توقف بدهید تا آنها بتوانند در مورد اطلاعات و مفاهیمی که به تازگی ارایه شده است تأمل کنند و بیاندیشند.
 • 8- بازی 3-2-1 : از دانش آموزان بخواهید عنوان بندی و طبقه بندی اطلاعات را به این صورت انجام دهند:

3 چیزی که یاد گرفتی

2 چیزی که برایت جالب بوده

1 سوالی که هنوز داری

 • 9- مشاهده : برای نظارت بر یادگیری، دانش آموزان را به هنگام فعالیت در کلاس درس مورد مشاهده قرار دهید و از این طریق بینش و درکی به دست می آورید که از هیچ راه دیگری به دست نمی آید.
 • 10- دفتر چه های دانش آموزان : تمرینی برای ثبت و ردیابی یادگیری دانش آموزان ارایه دهید. هدف هایی تعیین کنید و برنامه های عملی برای آنها مشخص کنید.
ارزشیابی تکوینی در تدریس

 

 • 11- خود ارزیابی: دانش اموزان را تشویق کنید تا یادگیری و عملکرد خودشان را مورد بازاندیشی قرار دهند. برای این کار برنامه ای داشته باشید، آیا دانش آموزان یادگیری خودشان را از طریق خود ارزیابی تجزیه و تحلیل می کنند؟
 • 12- دفتر یادداشت : با بررسی یادداشت های دانش آموزان می توان دریافت آیا دانش آموزان آنچه را در کلاس گفته شده است یاد گرفته اند یا خیر؟
 • 13- قبل از خروج: پاسخ کتبی به سوالات پرسیده شده در پایان درس و مرور آنها با حضور دانش آموزان توسط معلم
 • 14- خلاصه یک جمله: دانش آموز یک جمله کوتاه می نویسد که به سوالاتی همچون :چه کسی ، چرا، کجا، چه زمانی و چگونه در مورد یک موضوع پاسخ می دهد.
 • 15- سوال های شفاهی: دانش آموزان به صورت شفاهی به سوالات پاسخ می دهند.

مثال:

چه مساله ای را سعی کردیم حل کنیم؟

چه سوالاتی را سعی کردیم پاسخ دهیم؟

مفهوم اصلی در این درس چیست؟