روش تدریس موزیکال

متن سربرگ خود را وارد کنید

 امروز به معرفی یکی از روش های تدریس می پردازیم و برای اولین بار چارچوبی برای آن مطرح کرده ایم. بنا بر این در این مقاله این روش تدریس را با توجه به شرایط و موقعیت های جدیدی که در تدریس به وجود آمده است  تشریح خواهیم کرد. تدریس فرایندی است که به صورت آگاهانه و هدفمند توسط معلم به عنوان یک فرد حرفه ای و متخصص طرحریزی می شود تا یادگیری را در دانش آموزان آسان سازد و یا به دانش آموزان کمک شود تا راحت تر ، بهتر ، سریع تر و با توجه به شرایط خودشان یاد بگیرند. پس اینجا فراگیر در کانون توجه قرار دارد که تمام فعالیت های معلم باید با توجه به آن طرحریزی شود. پس تا اینجا ما نفطه کانونی تدریس را تشخیص داده ایم و آن هم کسی نیست جز دانش آموز که همه ی فعالیت های آموزشی ما باید به تناسب آن انجام شود.زمانی از یادگیرنده صحبت می شود خود به خود باید به این موضوع توجه کنیم که هر دانش آموزی دارای سبک یادگیری خاصی است که فقط به خودش اختصاص دارد. هر فردی با توجه به ویژگی های خاص شخصیتی خود و همچنین با توجه به تاثیراتی که از خانواده و محیط های آموزشی پذیرفته است  دارای سبک یادگیری مسلطی است که فقط از آن طریق یاد می گیرد و سبک های دیگر یادگیری در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

ابتدا به تعریف روش تدریس موزیکال یا مبتنی بر موسیقی  و  حرکات موزون می پردازیم.

تدریس موزیکال

روش تدریس موزیکال روشی است که در آن فعالیت های معلم بر اساس آهنگی موزون و بیشتر با استفاده از شعر انجام می شود و ممکن است همراه با موسیقی نیز به اجرا در بیاید. لازم به ذکر است ممکن است ممکن است علاوه بر شعراز حرکات و فعالیت های دیگر که دارای روندی موزون است نیز استفاده شود. این روش روشی معلم محور است که معلم در آن هر آنچه  درباره ی محتوا و هدف های آموزشی می داند را در قالب اشعار موزون مورد استفاده قرار می دهد. ممکن است در این روش دانش اموزان نیز به همخوانی یا حفظ کردن اشعار بپردازند که فعالیت آنها بسیار سطحی خواهد بود.

با توجه به آنچه درباره ی سبک های یادگیری و هوش های چندگانه وجود دارد و نتایج پژوهش های مختلف می توان گفت که این روش صرفا برای دانش آموزانی مفید است که دارای هوش موسیقایی هستند و دیگر افرادی که یک نوع هوش دیگر در آنها مسلط است اثربخشی لازم را ندارد.

تئوری های یادگیری دانش بنیادی را در مورد چگونگی کسب دانش، مهارت ها و ارزش ها توسط دانش آموزان ارائه می دهند. تئوری های آموزش از تحقیقاتی حاصل می شود که رابطه (الف) نیازهای درک شده یادگیرندگان، (ب) فرآیندهای آموزشی معلم، (ج) فرآیندهای یادگیری دانش آموزان، و (د) نتایج یادگیری را بررسی می کند. بنا بر این اتخاذ هر گونه روشی باید به استناد نظریه هایی باشد که به روشنی اجزاء  آموزش و روش و سبک یادگیری را تشریح می کنند (1)

نکته ای که دارای اهمیت است این است که آموزشی آهنگین  مطالب باید در راستای تقویت یادگیری دانش آموزان باشد.

  با توجه به یافته های پژوهشی مختلف در زمینه ی یادگیری این روش تدریس صرفا برای موضوعات خاصی مانند آموزش شعر ، آموزش برخی موضوعات آهنگین در ادبیات فارسی مناسب است و نباید برای هر موضوعی و به هر شکلی مورد استفاده قرار گیرد.

نویسنده :  دکتر امید ونداد

دکترای تخصصی در رشته مدیریت آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه

Musical teaching method

Musical teaching method
Today we will introduce one of the teaching methods and for the first time we have proposed a framework for it. Therefore, in this article, we will explain this teaching method according to the new conditions and situations that have arisen in teaching. Teaching is a process that is planned consciously and purposefully by the teacher as a professional and expert to make learning easier for students or to help students to learn more easily, better, faster and according to the conditions. learn by themselves So, here the comprehensive is in the focus of attention, and all the teacher’s activities should be planned according to it.

So, so far, we have identified the focal point of teaching, and it is none other than the student, to whom all our educational activities should be carried out. A student has a special learning style that is unique to him. Each person has a dominant learning style based on his/her own personality traits and the influences he/she has received from the family and educational environment, and other learning styles are prioritized. .

First, we define the musical teaching method or based on music and rhythmic movements.
The musical teaching method is a method in which the teacher’s activities are performed based on a rhythmic song and mostly with the use of poetry, and it may also be performed with music. It should be noted that in addition to poetry, other movements and activities that have a rhythmic trend may also be used. This method is a teacher-centered method in which the teacher uses everything he knows about the content and educational goals in the form of rhymed poems. In this way, students may also recite or memorize poems, which will be a very superficial activity.

According to what there is about learning styles and multiple intelligences and the results of various researches, it can be said that this method is only useful for students who have musical intelligence and other people who are dominant in another type of intelligence. It is not necessary.

Learning theories provide fundamental knowledge about how students acquire knowledge, skills, and values. Theories of education derive from research that examines the relationship between (a) perceived needs of learners, (b) teacher instructional processes, (c) student learning processes, and (d) learning outcomes. Therefore, the adoption of any method should be based on theories that clearly explain the components of education and the method and style of learning

An important point is that the melodious teaching of the material should be aimed at strengthening the students’ learning.
According to various research findings in the field of learning, this teaching method is only suitable for certain subjects such as teaching poetry, teaching some melodious subjects in Persian literature, and should not be used for any subject in any way.

مدیریت کلاس درس یک مساله بحرانی است برای معلم است

اگر معلم توان مدیریت کلاس را نداشته باشد نخواهد توانست آنچه را مد نظر دارد در کلاس به اجرا در آورد برای توانمند شدن در مدیریت کلاس می توانید از دوره ی آموزشی زیر استفاده کنید