روش تدریس بحث گروهی

روش تدریس بحث گروهی

     

در این روش تدریس معلم  موضوع یا مسئله خاصی مطرح می کند و دانش آموزان درباره آن به مطالعه و اظهار نظر می پردازند.

یک بحث گروهی مؤثر چیست؟

تعریف تحت اللفظی بحث گروهی واضح است: گفتگوی انتقادی درباره یک موضوع خاص، یا شاید طیفی از موضوعات، که در گروهی با اندازه ای مشخص انجام می شود و امکان مشارکت همه اعضا را فراهم می کند. یک گروه دو یا سه نفره معمولاً برای داشتن یک بحث خوب نیازی به رهبر ندارند، اما وقتی تعداد آنها به پنج یا شش نفر رسید، یک رهبر یا تسهیل کننده اغلب می تواند مفید باشد. وقتی تعداد گروه هشت نفر یا بیشتر باشد، یک رهبر یا تسهیل کننده، چه رسمی و چه غیررسمی، تقریباً همیشه برای اطمینان از یک بحث مؤثر مفید است و باید حضور داشته باشد