اهمیت فرهنگ مدرسه،معنا و مفهوم

در حال حاضر میزان زیادی از توجه و دقت صرف بهتر شدن مدارس شده است. سیاستگذاران می خواهند بدانند  چرا ما نمی توانیم مدارس را خیلی سریع تغییر دهیم و نسبت به نیازهای یادگیری دانش آموزان پاسخگوتر باشیم. پاسخ مناسب  به این سوال رابطه ی مستحکمی با ساختارها و افزایش پاسخگویی، تقویت کردن استاندارد های برنامه درسی آزمون عملکرد دانش آموز، و تدارک پاداش برای مدارسی که به حد مطلوب رسیده اند  و  تحریم ها و محدودیت هایی برای آنهایی که قصور ورزیده و کم آورده اند، دارد

. به طورخلاصه، این راه حل ها مدارس را مجبور کند تا تغییراتی در اعمال جنبی و محیطی خود به وجود آورد و نمرات آزمون  را ترقی دهند. در بلند مدت، چنین تقاضاهای بیرونی هرگز نمی توانند با قدرت انتظارات فرهنگی ، انگیزاننده ها، و ارزش ها رقابت کنند.

فرهنگ مدرسه

در یک سطح عمیقتر، همه ی سازمان ها ، بخصوص مدارس،عملکرد را از طریق سیستم مشترکی از هنجارها،احساسات عمومی،ارزش ها و سنن پرورش می دهند. اینها احساس اشتیاق، قصد و هدف داشتن و روح مشترک را به سازمان القاء می کنند.بدون یک فرهنگ مثبت قوی، مدارس دچار لغزش شده و از بین می روند. فرهنگ مدرسه  یا ناحیه نقش اساسی در عملکرد نمونه و متعالی  ایفا می کند.

 

عامل اصلی برای عملکرد موفقیت آمیز، قلب و روح برانگیخته شده ای است که درون روابط میان افراد، سعی می کند کوشش هایشان را صرف همه ی دانش آموزان  کنند.  و یک احساس مشترک  از مسوولیت پذیری برای یادگیری را موجب می شود. بدون داشتن قلب و روحی که از طریق فرهنگ پرورش یافته باشد مدارس به  کارخانه های یادگیری تبدیل می شوند که عاری از روح و اشتیاق خواهد بود.

فرهنگ مدرسه چیست؟

ما بر این باوریم که اصطلاح فرهنگ در بهترین معنی خود  مجموعه ای از ارزش ها، سنت ها،زبان و  هدف است  و تا حدی تعریف خوبی است و در تمام این مقاله در این معنا به کار برده می شود. فرهنگ در عناصر عمیق یک مدرسه وجود دارد: در قوانین و مفروضات نا نوشته،ترکیبی از تشریفات و سنت ها، آرایش منظمی از سمبل ها و مصنوعات ظاهری،زبان  و اصطلاحات خاصی که کارکنان و دانش آموزان به کار می برند، انتظارات برای تغییر و یادگیری که تمام دنیای مدرسه را اشباع می کند، وجود دارد.

فرهنگ مدرسه

 فرهنگ مدرسه از کجا می آید؟

 زیر سطح زندگی روزمره در مدارس رودخانه ای از احساس ها، هیجانات عمومی ، هنجار هاو ارزش ها وجود دارد که  بر مردم تأثیر می گذارند.

این مجموعه  مسلم و بدیهی بر این که چگونه مردم فکر می کنند، احساس می کنند و عمل می کنند، تاثیر می گذارد.فرهنگ تفسیر صدها تعامل روزانه در زندگی کاری شان  را شکل می دهد و معنا و هدف را در تعاملات، فعالیت ها و کار مقرر می کند.

این جنبه(فرهنگ) از مدرسه از کجا می آید؟ با گذشت زمان، همه ی مدارس شخصیت منحصر به فردی می سازند که مردم از طریق آن مسایل را حل می کنند و با تراژدی ها همراه می شوند و  و موفقیت ها را جشن می گیرند. این شخصیت یا فرهنگ در الگوهای رفتاری، نقشه های ذهنی و هنجارهای اجتماعی ظاهر می شود. یک روش ساده تفکردر مورد فرهنگ این عبارت است “روشی که ما چیزهایی را در اینجا انجام می دهیم”

فرهنگ شبکه قدرتمندی از تشریفات و سنت ها، هنجار هاو ارزش ها است که بر هر  جنبه ای از زندگی مدرسه تأثیر می گذارد. فرهنگ مدرسه بر اینکه به چه چیزی توجه کنند (تمرکز)، چگونه آنها خود را با مدرسه بشناسانند(تعهد)،چگونه سخت کار کنند(انگیزه)، و میزانی که آنها اهداف شان را محقق می کنند(بهره وری) تأثیر می گذارد

فرهنگ مدرسه اثربخشی و بهره وری مدرسه را تقویت می کند. احتمال موفقیت معلمان و دانش آموزان  در فرهنگی که سخت کارکردن را پرورش می دهد،تعهد به ارزش های غایی را در نظر دارد، توجه به حل مساله  و تمرکز بر یادگیری همه ی دانش آموزان را  مورد توجه قرار می دهد، افزایش می یابد. در مدارس با فرهنگ  منفی یا دلسردکننده، کارکنان یا دارای اهداف شکننده جزیی و ناقص هستند و یا اصلا هدفی ندارند،احساسی از تعهد به مأموریت مدرسه ندارند و انگیزه ی  کمی برای بهبود و پیشرفت دارند.در بسیاری از مدارس که دارای فرهنگ حرفه ای قوی هستند ، کارکنان هنجارهای نیرومندی از همکاری حرفه ای و بهبود ، ارج نهادن به یادگیری دانش اموزان ورای شرایط شخصی و فرض اینکه همه ی بچه ها می توانند یاد بگیرند اگر (معلمان و کارکنان) به دنبال استراتژی های برنامه درسی و آموزشی که مؤثر واقع شوند ، باشند. در این مدارس فرهنگ حل مساله به صورت جمعی، برنامه ریزی و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها تقویت می شود. فرهنگ های مثبت و حرفه ای بهره وری را رشد و ترویج می دهند.

فرهنگ مدرسه بر هر چیزی که در مدرسه اتفاق می افتد تاثیر می گذارد