فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس

فعالیت های آموزشی و پرورشی ضروری برای تربیت شهروند ایده آل

نظام آموزش و پرورش در کنار فعالیت های رسمی باید به فعالیت های تربیتی و اجتماعی نیز بپردازد تا دانش اموزان از این طریق در ابعاد تربیتی و اجتماعی نیز تقویت شده و تغییر یابند

تعلیم و تریبت

چنانچه هدف آموزش و پرورش صرفا به آموزش منحصر شود، دانش اموزان فقط به محفوظات و دانش و اطلاعات تجهیز می شوند و وارد جامعه می شوند.در چنین حالتی نهاد آموزش و پرورش به اهداف خود نمی رسد و جامعه نیز به حالت مطلوب خود نخواهد رسید. به همین دلیل در کنار فعالیت های رسمی ، باید فرصت هایی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و ابعاد تربیتی و اجتماعی ، رشد علایق ، استعداد ها و توانمندیهای آنها برای یک زندگی شایسته شغلی و اجتماعی تقویت شوند.

هدف اساسی همه ی فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدرسه این است که انگیزه ها و محرک های لازم برای ادامه ی رشد و تکامل طبیعی و سالم دانش آموزان فراهم شود و امکان کسب دانش و مهارت های ضروری و ارزش های مطلوب برای بهرهمندی از زندگی سالم اجتماعی مهیا شود.