نظام آموزشی کارخانه نیست

کارخانه ربات سازی

نظام آموزش و پرورش نیز همچون سایر نظام های پویا و باز تحت تاثیر عوامل و عناصر  محیطی است، بخصوص پس از شروع صنعتی شدن و پیشرفت مدیریت در حوزه های صنعتی و بازرگانی و دولتی، حوزه ی آموزش نیز دستخوش تغییر و تحولات بسیار شد و از آن جایی که یافته های حاصل در زمینه های صنعتی به طرزی بسیار سریع گسترش یافت ، نظام آموزشی نیز از آن مستثنی نشد و به همین خاطر تحت تاثیر  تغییرات عصر صنعتی شدن ، ساختار و کارکرد های این نظام نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

انسان ربات گونه

به طوری که حتی چینش کلاس ها در مدارس نیز تحت تاثیر قرار گرفت، به عنوان مثال کلاس ها در اکثر مدارس به شکل خطوط مونتاژ طراحی شد که چندین کلاس در دو طرف یک سالن قرار می گرفت( که تا کنون نیز این نوع طراحی بر مدارس و ساختار آنها سایه افکنده است).غافل از اینکه نه نظام آموزشی شکل کارخانه است و نه مدارس خط تولید هستند و نه دانش آموزان ماشین!!!!

انسان ربات گونه

این دیدگاه که نظام آموزش و پرورش کارخانه است و معلمان کارگران آن هستند دیدگاهی مکانیکی است و با ویژگی های یک نظام ارگانیک در تضاد است، چرا که اگر با یک دید مکانیکی به یک پدیده ی ارگانیک نگاه کنیم بالتبع برخورد ما با این پدیده ها نیز مکانیکی خواهد بود ، به عنوان مثال زمانی که صحبت از ناکارآمدی نظام آموزشی می شود، برخی ناکارآمدی را به مدیریت  این نظام نسبت می دهند، برخی به معلم ، برخی به دانش آموز و برخی دیگر نیز عواملی خارج از این نظام را مقصر می دانند.

در حالی که با نگاه ارگانیک تمام این عناصر در تعامل با یکدیگر بوده و در حال تاثیر و تاثرند. از طرف دیگر این نظام ارگانیک با محیط خود در تعامل بوده  و هر گونه تغییری در محیط اجتماعی ، سیاسی،فرهنگی ، اقتصادی ، علمی ، هنری و … و در سطوح محلی، ملی و بین المللی نیز بر نظام آموزشی تاثیر گذار است.

به عناون مثال زمانی که از ناکار آمدی فارغ التحصیلان ( دانش آموختگان) نظام آموزشی صحبت به میان می آوریم، در واقع از این نکته غافل شده ایم  که از یک نظام  که همچون یک کارخانه نگریسته می شود و مدیریت کارخانه ای بر آن حاکم بوده است نمی توان انتظار داشت انسان هایی خلاق و پرتوان تربیت نمود.این دیدگاه هر گونه تحولی را نادیده می گیرد  که با هیچ تغییر محیطی توان حرکت و همسویی ندارد.

 نتیجه این که نظام آموزشی ما کارخانه نیست و مدیران آن کارخانه دار نیستند و سیاستمداران ما نیز نباید نسبت به چنین نظامی دیدمحدود و ماشینی داشته باشند.

 

نظام آموزش و پرورش کارخانه نیست

The education system is not a factory