15 تکنیک برای انجام ارزشیابی تکوینی در کلاس درس

ارزشیابی تکوینی
ارزشیای تکوینی نقش بسیار مهمی در تدریس دارد
 • 1- کارت فهرست خلاصه ها: یک کارت مشخص و شاخص درست کنید و آن را به دانش آموزان بدهید تا هر دو طرف آن را بنویسند. یک طرف آن آنچه را یاد گرفته اند و طرف دیگر آنچه را نفهمیده اند.
 • 2- بررسی کج فهمی ها و باور های غلط: به دانش آموزان یک مطلب نادرست در مورد موضوع مطرح در کلاس بدهید و از آنها بپرسید که آیا موافق هستند یا خیر و چرا؟
 • 3- کنفرانس دادن دانش آموزان: یک به یک با دانش آموزان گفت و گو کنید تا سطح درک و فهم آنها را مشخص کنید.
 • 4- چک کردن پوشه کار(پورت فولیو) پوشه کار دانش آموزان را بررسی و بازبینی کنید. زیرا این پوشه ها مجموعه ای از کار های مهم دانش آموز هستند و به صورت هدفمند پیشرفت های آنها را نشان می دهد.

5-  آزمونک(کوییز): اندازه گیری دانش دانش آموزان بر اساس عناوین خاص ، موضوعات ، مفاهیم  و مهارت ها

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی تکوینی در طرح درس و تدریس

 

 • 6- چهار گوشه ایستادن: برای تقویت گفت و گوی دانش آموزان ، آنها را بر اساس باور ها ، برداشت ها  و میزان فهمشان در چهار گوشه کلاس قرار دهید، سپس آنها را تشویق کنید تا دلایل خود را را به صورت گروهی  مورد بحث قرار دهند.
 • 7- تکنیک 3 دقیقه مکث: به دانش آموزان فرصتی برای توقف بدهید تا آنها بتوانند در مورد اطلاعات و مفاهیمی که به تازگی ارایه شده است تأمل کنند و بیاندیشند.
 • 8- بازی 3-2-1 : از دانش آموزان بخواهید عنوان بندی و طبقه بندی اطلاعات را به این صورت انجام دهند:

3 چیزی که یاد گرفتی

2 چیزی که برایت جالب بوده

1 سوالی که هنوز داری

 • 9- مشاهده : برای نظارت بر یادگیری، دانش آموزان را به هنگام فعالیت در کلاس درس مورد مشاهده قرار دهید و از این طریق بینش و درکی به دست می آورید که از هیچ راه دیگری به دست نمی آید.
 • 10- دفتر چه های دانش آموزان : تمرینی برای ثبت و ردیابی یادگیری دانش آموزان ارایه دهید. هدف هایی تعیین کنید و برنامه های عملی برای آنها مشخص کنید.
ارزشیابی تکوینی در تدریس

 

 • 11- خود ارزیابی: دانش اموزان را تشویق کنید تا یادگیری و عملکرد خودشان را مورد بازاندیشی قرار دهند. برای این کار برنامه ای داشته باشید، آیا دانش آموزان یادگیری خودشان را از طریق خود ارزیابی تجزیه و تحلیل می کنند؟
 • 12- دفتر یادداشت : با بررسی یادداشت های دانش آموزان می توان دریافت آیا دانش آموزان آنچه را در کلاس گفته شده است یاد گرفته اند یا خیر؟
 • 13- قبل از خروج: پاسخ کتبی به سوالات پرسیده شده در پایان درس و مرور آنها با حضور دانش آموزان توسط معلم
 • 14- خلاصه یک جمله: دانش آموز یک جمله کوتاه می نویسد که به سوالاتی همچون :چه کسی ، چرا، کجا، چه زمانی و چگونه در مورد یک موضوع پاسخ می دهد.
 • 15- سوال های شفاهی: دانش آموزان به صورت شفاهی به سوالات پاسخ می دهند.

مثال:

چه مساله ای را سعی کردیم حل کنیم؟

چه سوالاتی را سعی کردیم پاسخ دهیم؟

مفهوم اصلی در این درس چیست؟

فروش ویژه طرح درس نویسی
فروش ویژه دوره های آموزشی مدیریت کلاس درس و طرح درس نویسی کاربردی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه