راهنمایی بی نظیر

راهنمای نگارش و طراحی آموزشی، طرح درس نویسی و برنامه ریزی تدریس

با استفاده از این دوره در این زمینه ها توانمند خواهید شد:

1- توانایی در برنامه ریزی تدریس 

2- تواناشدن در به اجرا در آوردن آن برنامه

3- توانا شدن در ارزشیابی و بررسی آن جلسه از تدریس