راهنمایی بی نظیر

راهنمای نگارش طرح درس

با استفاده از این دوره در این زمینه ها توانمند خواهید شد:

1- توانایی در برنامه ریزی تدریس 

2- تواناشدن در به اجرا در آوردن آن برنامه

3- توانا شدن در ارزشیابی و بررسی آن جلسه از تدریس

 

 

1,150,000 تومان

فروش ویژه طرح درس نویسی
فروش ویژه دوره های آموزشی مدیریت کلاس درس و طرح درس نویسی کاربردی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه