منابع حیطه ی تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این مجموعه شامل منابع معرفی شده برای حیطه ی تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان آموزگار ابتدایی است. منابع حیطه ی تخصصی پس منابع عمومی و اختصاصی سومین دسته از منابع استخدام در آموزش و پرورش است

18
رایگان!