کتاب اقدام پژوهی( رایگان)

این کتاب ابتدا مفاهیمی همچون روش های معرفت شناختی و سپس اقدام پژوهی و مراحل آن و مثال هایی از به کارگیری این روش در محل کار و خانه و خانواده آورده شده است

بحش معرفت شناسی و شناخت شناسی در ابتدای کتاب ممکن است برای برخی از خوانندگان از نظر درک مفاهیم سنگین باشد . اما می توان از مراحل انجام اقدام پژوهی و مثال های آن در عمل استفاده نمود

رایگان!