آموزش نوشتن طرح درس ملی

قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

آموزش نوشتن طرح درس ملی وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف آموزشی و افزایش بازده و کیفیت سطوح علمی، تدریس و آموزش را در قالب چهارچوب برنامه درسی ملی قرار داده تا با پیشبرد آن طبق زمان، مکان و شرایط تعیین شده بهترین نتیجه حاصل گردد. طرح برنامه ملی نیز به منظور راهنمایی…

توضیحات

طرح درس ملی
راهنمای طرح درس ملی بر اساس برنامه درسی ملی

آموزش نوشتن طرح درس ملی

وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف آموزشی و افزایش بازده و کیفیت سطوح علمی، تدریس و آموزش را در قالب چهارچوب برنامه درسی ملی قرار داده تا با پیشبرد آن طبق زمان، مکان و شرایط تعیین شده بهترین نتیجه حاصل گردد. طرح برنامه ملی نیز به منظور راهنمایی و هدایت جامعه آموزش ملی در این چهارچوب ها و طبق برنامه های در نظر گرفته شده می باشد که در این طرح تمامی موضوعات و مهارت های لازم به جهت یادگیری دانش آموزان با توجه به میزان توانایی آن ها در قالب برنامه استاندارد طراحی شده و نظام آموزشی نیز در سطح ملی موظف به پیشبرد این برنامه و دنبال کردن اهداف آن می باشد.

1- طرح درس ملی چیست؟

این طرح به برنامه ای گفته می شود که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی تدوین شده و طی آن تمامی فعالیت آموزشی پیش از شروع سال تحصیلی برنامه ریزی می شود.

2- نحوه نگارش طرح درس ملی به چه صورت است؟

این فرآیند توسط معلمان طبق استاندارهایی که در دوره ی آموزشی و فایل پی دی اف راهنمای نوشتن طرح درس ملی  شرح داده شده است، نگارش می شود.

هداف طرح درس ملی

در اغلب اوقات، معلمان به دلیل کمبود وقت در تدریس خود چند روش را در پیش می گیرند. در روش اول برای این که دروس هر چه سریعتر تمام شود، بدون توجه به یادگیری دانش آموزان درس ها را با سرعت تمام می کنند. در راه دوم‌ از دانش آموزان می خواهند، دروس باقی مانده و دروس تدریس نشده را به صورت خودخوان مطالعه کنند. در راهکار سوم کلاس هایی خارج از زمان مدارس دایر می کنند، تا در زمان اضافی دروس را به اتمام برسانند. برخی مواقع نیز بخشی از دروس را حذف می کنند.

این روش ها، به فرایند یاددهی – یادگیری آسیب جدی وارد می کند . یکی از فعالیت های اصلی هر معلم حرفه ای برنامه ریزی تدریس و طراحی تدریس است که نتیجه ی این طراحی برنامه ای تحت عنوان طرح درس خواهد بود. طرح درس برنامه ای است که بر اساس آن معلم اقدامات خود و دانش آموزان را به صورت هدفمند برای تمامی جلسات تدریس برنامه ریزی می کند.در این بین یکی از برنامه هایی که با تاکید بر  اهداف نظام آموزش و پرورش تدوین شده است برنامه درسی ملی است. هدف از طرح درس ملی، ایجاد فضایی مناسب همراه با آینده نگری، برای دانش اموزان و پرورش آنها است. با استفاده از طرح درس ملی، معلمان و مربیان با برنامه ریزی از قبل می توانند بدون استرس زمان، تدریس خود را انجام دهند. همچنین که زمان بیشتری برای یادگیری دانش آموزان گذاشته تا دانش آموزان به دستاورد های بیشتری دست پیدا کنند.

اصول حاكم بر برنامه‌‌هاي درسي و تربيتي

vاصل دين محوري

vاصل تقويت هويت ملي

vاصل اعتبار نقش محوري معلم و مربي

vاصل جامعيت

vاصل توجه به تفاوتها

vاصل توازن و تناسب

vاصل خود يادگيري مادام العمر

vاصل مشاركت و تعامل

 

طرح درس ملی بر اساس برنامه درسی ملی تدوین شده است و دارای 5 عنصر و 4 عرصه است :

عناصر طرح درس ملی :

1- تفکر

2- علم

3- عمل

4- ایمان

5- اخلاق

این پنج عنصر برنامه درسی ملی در ارتباط با 4 عرصه مطرح می شوند:

1- در ارتباط با خود: ابعاد جسمانی و روحانی

2- در ارتباط با خدا:صفات ، افعال ، پیامبران الهی ،کتاب خدا ،دین خدا .

3- در ارتباط با خلق( مردم):خانواده ، همسایگان ،جامعه محلی ،جامعه ملی ،جامعه اسلامی و جامعه جهانی .

4- در ارتباط باخلقت: طبیعت و ماورا طبیعت.

عناصر در این الگو ناظر به اجزاء یک بعد از ابعاد اهداف کلی و تفصیلی است . عرصه ناظر به نوع ارتباطی است که متربی با “خود ، خدا ، خلق و خلقت “برقرار می سازد.