منابع حیطه ی تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402

تومان

این مجموعه شامل منابع معرفی شده برای حیطه ی تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان آموزگار ابتدایی است. منابع حیطه ی تخصصی پس منابع عمومی و اختصاصی سومین دسته از منابع استخدام در آموزش و پرورش است

توضیحات

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع آزمون استخدامی اموزش و پرورش  به دسته تقسیم می شون

1- منابع عمومی

2- منابع اختصاصی

3- منایع حزطه ی تخصصی

اینجا منابع دسته سوم که به شرکت کنندگان آموزگاری در مقطع ابتدایی اختصاص دارد آورده شده است