برچسب: اهمیت انتخاب روش تدریس مناسب

  • روش تدریس به چه معنا است؟

    روش تدریس به چه معنا است؟

      راه انجام هر کاری را روش می گویند.روش تدریس عبارت است از تنظیم فعالیت های آموزشی به نحوی که مشخص شود برای ایجاد یادگیری و پایداری آن چه کارهایی در کلاس درس باید انجام  داد. به سیستمی از فعالیت ها و تمهیداتی که معلم برای برقراری ارتباط و تسهیل یادگیری در کلاس درس به…